امضاء شناسی

کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند q


كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و q
بيشتر غير منطقي هستند


كساني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند q


كساني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند انسان‌هاي منظّم هستندq


كساني ك با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اندq


كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند q


كساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند q


كساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند q


كساني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را q
نشناخته‌اند


كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه مي‌خواهند به قله q
برسند

  
نویسنده : حامد الهی ; ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٤