اختصارات چت


معنی به فارسی

کلمه یا جمله اصلی اختصار در چت
سلام Hi There HT
حالت چطوره؟

How Are You?

HRU
سن/ جنس /مکان Age/Sex/Location ASL
چت را ترک کرده has left the chat poof
تا آنجایی که من می دانم Az Far As I Know AFAIK
به زودی As Soon As Possible ASAP
اه خدای من Oh My God OMG
دوست پسر Boy Friend BF
دوست دختر Girl Friend gf
راستی By The Way BTW
از طرف دیگر On The Other Hand OTOH
پیغام الکترونیکی Email Message EMSG
رو در رو Face to Face F2F
متشکر از شما Tank You TY
در هر صورت In Any Event IAE
عجب . فهمیدم Oh I See OIC
فهمیدم I See IC
به نظر من In My Oponion IMO
متاسفم I`m Sorry IMS
برای همیشه دوستت دارم Love You Foreve LYF
دوستت دارم Love Ya LY
دوستت دارم I Love You ILY
جهت اطلاع تو For Your Information FYI
به بیان دیگر In Othere Word IOW
شوخی می کنم Just Kidding JK
پوزخند شیطانی Evil Grin EG
خنده شدید شیطانی Big Evil Grin BEG
خنده Laugh L
خندیدن با صدای بلند Laugh Out Loud LOL
لبخند Smile S
از خنده رو زمین غلط زدن Rolling On Floor Laughing ROFL
از خنده رو زمین غلط زدن Rolls On The Floor Laughing ROTFL
پیغام خصوصی Private Message PM
بوسه بر گونه Kiss On Cheek KOC
بسه زدن و بغل کردن Hug and Kiss H&K
متشکر Thanks TNX
بوسه روی لبها زدن Kiss On Lips KOL
بعدا Later L8R
دعا کردن Fingers Crossed FC
زود جواب نامه را بده Write Back Soon WBS
جواب نامه را نده Don't Write Back DWB
برای مدت طولانی بی خبر بودن Long Time No See LTNS
الان بر میگردم Be Right Back BRB
زود بر میگردم Be Back Soon BBS
بعدا بر می گردم Be Back Later BBL
بعدا به تو می گویم Talk To You Later TTYL
به فکر تو هستم Thinking Of You TOY
تا دفعه بعد Till Next Time TNT
بعدا می بینمت See You Later

SYL8TR

به زودی می بینمت See You Soon

SYS

می بینمت See You CU
فعلا میروم Gone For Now GFN
از دیدن تو خوشحال شدم Glad To See You GTSY
از دیدن تو خوشحال شدم Nice To See You Nice 2 C U
دور از صفحه کلید Away From Keyboard AFK
موفق باشی Good Luck GL
فعلا خداحافظ Ta Ta For Now TTFN
خداحافظ Bye Bye Now BBN
خداحافظ Bye For Now BFN

  
نویسنده : حامد الهی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٤